කර්මාන්තශාලා සංචාරය

2011 ජුනි මාසයේදී,Meckel නිල වශයෙන් Jiangxi පළාතේ සෙවනැලි ලාම්පු නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. සමාගම වර්ග මීටර් 3000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරමින් 50 සේවකයින්ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ආවරණය වන පරිදි Nanchang අධි තාක්ෂණික සංවර්ධන කලාපයේ පිහිටා ඇත.කර්මාන්තශාලාව අංගසම්පූර්ණ සහ ඉහළ කාර්මිකකරණයකි